مسئول فنی بخش: دکتر رحیمی

سرپرستار بخش : خانم امیرزاده 

تلفن داخلی: 319

موقعیت فیزیکی: طبقه اول

این بخش دارای 6 تخت فعال می باشد و کلیه تختها مجهز به دستگاه مانیتورینگ ، Bedside و سانترال می باشد.

در ICUبیمارستان شهید انصاری رودسر با مشکلات داخلی مانند نارسایی های تنفسی ،ادم ریه ، آسم ، اختلالات متابولیک نظیر DKA و CRF بیماران قلبی ( دارای نارسایی تنفسی و افت هوشیاری ) MI,ACS

بیماران نورولوژی همچون CVA  بستری می گردند.

و در صورت لزوم بیماران PostOR .
 
 
 
 
 

آخرین بروز رسانی : 16 مرداد 1400