کمیته های بیمارستانی :

جهت تحقق اهداف بیمارستان و کمک به برنامه ریزی ، سازماندهی و هماهنگی فعالیتهای بیمارستانی و ایجاد زمینه جهت مشارکت فعال همه پرسنل کمیته ها و شوراهای پزشکی و بیمارستانی کمیته های مصوب تشکیل می گردد . در هر بیمارستان عمومی دو کمیته اصلی و تعدادی کمیته فرعی تشکیل می شود

  کمیته های موجود در بیمارستانها ، تحت عناوین دیگر باید بر اساس این ضوابط استاندارد اصلاح و به فعالیت های خود ادامه دهند.

الف ) کمیته ها ( شوراهای اصلی )    :

کمیته پاسداری و مراقبت و ترویج ارزشهای متعالی

۱ کمیته اخلاق پزشکی

۲ کمیته مراعات موازین شرعی در فعالیتهای بیمارستانی

  ۳ کمیته نظارت و ارزشیابی درونی بیمارستان

کمیته مدیریت کیفی بیمارستان

۱-      کمیته اسناد و مدارک پزشکی و تنظیم پرونده ها

۲-     ایمنی و ترویج زایمان طبیعی و کاهش مرگ و میر مادران و نوزادان

۳-      تغذیه و رژیمهای درمانی

۴-      کمیته دارو و تجهیزات

۵-      کمیته مرگ و میر و عوارض بیمارستانی

۶-      کمیته بهداشت و کنترل عفونت بیمارستانی و لنژ

۷-      کمیته سوانح، فوریتهای پزشکی و حوادث غیر مترقبه

۸-      کمیته آسیب شناسی و نسوج

۹-      کمیته کادر پزشکی پرسنل پرستاری و کارکنان بیمارستان

۱۰- کمیته کنترل عفونت

 

 

 

 نکته

نحوه تشکیل سایر کمیته ها  به صورت اجرای بخشنامه و آئین نامه های استانی در بیمارستان  قابل تشکیل است مانند:  کمیته احیاء نوزاد ، کمیته اقتصاد و درمان ،  کمیته انتقال خون  ، کمیته ارتقاء کیفی اورژانس ها  ، کمیته تعیین تکلیف بیماران

 ضوابط مربوط به تشکیل، اهداف، وظایف، ترکیب، گردش کارو ضمانت اجرائی مربوط به کمیته های به شرح مندرج در زیر می باشد:

الف- شورا یا کمیته اصلی :

            به مجموعه متخصص و متعهد و مورد وثوقی گفته می شود که رسالت کمک به تحقق بخش عظیمی از اهداف و وظایف بیمارستانی را از طریق مشارکت در برنامه ریزی، مراقبت و نظارت بر حسن انجام فعالیتها، ایجاد هماهنگی برای استفاده بهینه از امکانات موجود و پیش بینی برنامه ارتقاء مستمر کیفیت ارائه خدمات، در شرایط مختلف، عهده دار می باشد.

ب- زیر مجموعه شورا یا کمیته فرعی یا زیر کمیته :

به منظور تحقق عملی اهداف ویژه از موارد مندرج در بالا، با جلب مشارکت نیروهای تخصصی کارآمد حسب مورد و بر اساس شرح وظیفه مدون، کمیته های بیمارستانی یاد شده تشکیل و انجام وظیفه خواهند نمود. در این سند به اختصار از “زیر مجموعه شورا یا کمیته فرعی یا زیر کمیته” به عنوان “کمیته” یاد میگردد.

 وظایف کمیته ها و شوراهای پزشکی و بیمارستانی :

۱-      تعیین خط مشی و زمینه های عملکرد بیمارستان برای تحقق اهداف و بر اساس موازین و رهنمودهای وزارت متبوع و دانشگاه

۲-      طراحی و برنامه ریزی اجرایی جهت تحقق اهداف مزبور

۳-      شناسایی مشکلات و معضلات اصلی در عملکرد بیمارستان و رهیابی جهت حل آنها

۴-      تلاش مستمر در جهت افزایش کیفیت و بهبود عملکرد بیمارستان و رضایت گیرندگان خدمات.

۵-      پیشنهاد اعضا و ترکیب زیر کمیته های بیمارستانی بر اساس موازین و رهنمودهای وزارت متبوع و دانشگاه و دستورالعمل اجرائی ارزشیابی

۶-      پیگیری روند ارتقاء کیفیت خدمات بیمارستانی و ارزشیابی منظم و مستمر درونی بیمارستان

 اسامی، عناوین، مشخصات کمیته ها و شوراهای پزشکی و بیمارستانی:

در هر بیمارستان عمومی دو کمیته اصلی و تعدادی کمیته فرعی (زیر کمیته) به شرح زیر باید تشکیل و بطور مستمر و موثر فعالیت داشته باشد.

    ترکیب و نحوه عملکرد :

اعضای این کمیته باید از کسانی انتخاب گردند که مسئولیتهای کلیدی بیمارستان را بر عهده داشته و در حل مشکلات طراحی و برنامه ریزی به صورت گروهی مهارت داشته باشند، ترکیب آن عبارت است از :

         ریاست بیمارستان

سرپرست علمی اورژانس

دو نفر از رو سای بخشها به انتخاب رئیس بیمارستان مرجحا از متخصصین پیش کسوت.

مدیر بیمارستان ( در بخش خصوصی مسئول فنی)

پرستار ارشد ( مدیر پرستاری ) بیمارستان

رئیس حسابداری

اسامی و مشخصات کمتیه های بیمارستانی از زیر مجموعه کمیته اصلی (شورای) مدیریت کیفیت بیمارستان:

۱-      کمیته اسناد و مدارک پزشکی و تنظیم پرونده ها

۲-     ایمنی و ترویج زایمان طبیعی و کاهش مرگ و میر مادران و نوزادان

۳-      تغذیه و رژیمهای درمانی

۴-      کمیته دارو و تجهیزات

۵-      کمیته مرگ و میر و عوارض بیمارستانی

۶-      کمیته بهداشت و کنترل عفونت بیمارستانی و لنژ

۷-      کمیته سوانح، فوریتهای پزشکی و حوادث غیر مترقبه

۸-      کمیته آسیب شناسی و نسوج

۹-      کمیته کادر پزشکی پرسنل پرستاری و کارکنان بیمارستان

۱۰- کمیته کنترل عفونت

 
آخرین بروز رسانی : 16 مرداد 1400