دبیر کمیته مرگ و میر و عوارض ،آسیب شناسی و نسوج: خانم سرایی


تلفن داخلی: 277

دستور کار و اهداف کمیته مرگ و میر و عوارض ،آسیب شناسی و نسوج:

1-بررسی منظم همه موارد مرگ و میر

2-بررسی دوره ای عوارض

3-پیگیری موارد قانونی و همکاری با پزشکی قانونی

4-تهیه گزارشات کارشناسی برای ارسال بطور محرمانه به دانشگاه

5-برخورد با مواردیکه قصور به وجود آمده است

6-بررسی علل مرگ ومیر در بیمارستان

7-اتخاذ تدابیری به منظور کاهش عوارض مرگ و میر در بیمارستان

8-برگزاری کنفرانسهای آموزشی مرتبط با بیماریهای سرطان ، مورتالیته وموربیدیتی ومرتبط باموضوعات کمیته در بیمارستان

9- گزارش تمامی بیماریها در صورت نیاز (با توجه به مقررات وزارت بهداشت)

10- آزمایش بافتی نمونه هایی که از بدن انسان زنده در بیمارستان نمونه برداری شده است( شامل بافتهای طبیعی و بافتهای اندامهای قطع شده )

11-گزارش موارد بیماری سرطان و کلیه بیماریهایی که باید گزارش شوند

12-آزمایش بافتی نمونه هایی که به صورت نکروپسی یا اتوپسی از بدن افراد متوفی نمونه برداری می شوند

13-بررسی نتایج نهایی اعمال جراحی و سایر بیماریهایی که با نمونه برداری بافتی به تشخیص قطعی منتهی می شوند

14-هدایت فعالیتهای درمانی و به ویژه اعمال جراحی از نظر انطباق با اندیکاسیون صحیح ومکفی بوده واندازه برداشت نسوج در زمان اعمال جراحی (کمتر یا زیادتر نبودن از مقدار درمانی مورد نیاز )

15-بررسی علل اصلی منتهی به مرگ و میر به ویژه در مواردیکه علت مرگ روشن نمی باشد و یا دلایل قانونی اقتضاء می نماید

آخرین بروز رسانی : 16 مرداد 1400