دبیر کمیته مدیریت اطلاعات سلامت و فناوری اطلاعات: سهیلا ملکی- مسئول مدارک پزشکی
محل دستیابی : طبقه اول
تلفن داخلی: 243

دستور کار و اهداف کمیته مدیریت اطلاعات سلامت و فناوری اطلاعات:

1- تایید فرمهای بیمارستانی طراحی شده توسط واحد ها و بخش ها (علاوه بر 18 برگ اصلی پرونده)

2- هماهنگی و پیگیری رفع نقایص اعلام شده از واحدهای مدارک پزشکی و فناوری اطلاعات درخصوص اجرای استانداردهای اعتباربخشی مربوطه در کل بیمارستان

3-بررسی و ارزشیابی کیفیت مدارک پزشکی بیماران از لحاظ کامل و معتبر بودن

4-بررسی مدارک پزشکی بیمارانیکه به صورت قانونی مدعی خسارت شده اند

5-بررسی روند پذیرش ، بستری ، تشخیص ، درمان و ترخیص بیمار و در صورت لزوم اصلاح آن

6-تهیه گزارش از پرونده های ناقص (پرونده نویسی ونحوه نگارش داده های پزشکی ودرمانی بیماران ) وبازخوراند آن به صاحبان فرایند

7-ارزشیابی سیستم کدگذاری پرونده ها

8-بررسی ثبت ودریافت داده ها دربرنامه نرم افزار اطلاعات بخش ها

9-مشارکت وهمکاری درامورپژوهشی

10- اجرا برنامه های آموزشی موردنیاز جهت پزشکان وکادردرمان

آخرین بروز رسانی : 16 مرداد 1400