دبیر کمیته ترویج زایمان طبیعی و ایمن : خانم درویش علی نژاد- مسئول بخش مامایی

تلفن داخلی: 321

دستور کار و اهداف کمیته ترویج زایمان طبیعی و ایمن:

اهداف کمیته :

· ارتقاء سطح سلامت مادران و نوزادان

· جلوگیری از ایجاد حوادث احتمالی و بروز مشکلات درمانی مادران و نوزادان

· ترویج زایمان طبیعی و بیان مضرات زایمان سزارین و عوارض آن برای مادران باردار

شرح وظایف :

1) برنامه ریزی آموزش استاندارد کارکنان مرتبط با مراقبت های مادر و کودک

2) تشکیل دوره های بازآموزی برای کارکنان و نیز توجیه کارکنان جدیدالورود

3) شرکت در دوره های بازآموزی و سمینارهای برگزارشده از سوی کمیته دانشگاهی و کشوری

4) نظارت مستمر و منظم بر عملکرد کارکنان در زمینه رعایت دستورالعمل های مراقبتهای مادر و کودک و آموزش مادران

5) اجرا و نظارت بر پایش های دوره ای بیمارستان، پیگیری دریافت نتایج و برنامه ریزی برای مداخلات لازم با زمان بندی مشخص،

تهیه نشریات آموزشی برای مادران و نظارت بر توزیع آنها
آخرین بروز رسانی : 16 مرداد 1400