دبیر کمیته ترویج تغذیه با شیر مادر : حبیبه درویش علی نژاد- مسئول بخش مامایی
محل دستیابی : طبقه دوم

تلفن داخلی: 350

دستور کار و اهداف کمیته ترویج تغذیه با شیر مادر:

1-برنامه ریزی آموزش استاندارد کارکنان مرتبط با مراقبت های مادر و کودک به صورت شرکت در کارگاههای 20 ساعته با صدور گواهی

2- تشکیل دوره های بازآموزی برای کارکنان و نیز توجیه کارکنان جدیدالورود

3- شرکت در دوره های بازآموزی و سمینارهای برگزارشده از سوی کمیته دانشگاهی و کشوری

4- نظارت مستمر و منظم بر عملکرد کارکنان در زمینه رعایت دستورالعمل های مراقبتهای مادر و کودک و آموزش مادران

5- اجرای اقدامات دهگانه دوستدار کودک ومادر توسط یکی از اعضای کمیته در تمام نوبت ها:در اتاق زایمان، بخش پس از زایمان، بخش مراقبت ویژه، کلینیک مراقبتهای دوران بارداری و مشاوره شیردهی، داروخانه

6- فراهم نمودن تسهیلات لازم برای اقامت مادرانی که شیرخوارانشان در بخش بستری هستند.

7- نظارت بر ترخیص همزمان مادران و شیرخواران

8- نظارت بر اجرای قانون شیرمادر و کد بین المللی بازاریابی جانشین شونده های شیرمادر در زمینه حمایت از کارکنان شاغل شیرده و منع تبلیغات شیرمصنوعی و شیشه و گول زنک

9- اجرا و نظارت بر پایش های دوره ای بیمارستان، پیگیری دریافت نتایج و برنامه ریزی برای مداخلات لازم با زمان بندی مشخص، حفظ مستندات در زونکن مخصوص برنامه شیرمادر و همکاری با مرکز بهداشت شهرستان و استان در انجام ارزیابی مجدد بیمارستان

10- تهیه نشریات آموزشی برای مادران و نظارت بر توزیع آنها

آخرین بروز رسانی : 16 مرداد 1400