کارشناس بهداشت حرفه ای :خانم سعادت نژاد
مسیر دستیابی:طبقه همکف 
 
شرح وظایف بهداشت حرفه ای 
 

1. تشکیل کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار و طرح مسائل و مشکلات در جلسات کمیته و پیگیری و موارد مطرح شده در کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار

2. تهیه و تدوین خط مشی های بهداشت حرفه ای بیمارستان

3. تهیه و تدوین برنامه عملیاتی با همکاری اعضا و اجرای آن مطابق جدول زمانبندی

4. تهیه و تدوین دستوالعمل های اجرایی آمادگی و مدیریت واکنش در شرایط اضطراری

5. ارزیابی ریسک در واحدهای مختلف بیمارستان

6. شناسایی شغل های موجود در بیمارستان و تعداد پرسنل هر شغل بر اساس تماس با عوامل زیان آور محیط کار

7. بازدید روزانه از بخش ها ،تهیه گزارش و تکمیل چک لیست های مربوطه و اعلام کلیه ایرادات و نواقص حفاظتی و بهداشتی و ارائه پیشنهادات لازم جهت رفع آنها و انجام پیگیری های مربوطه.

8. شناسایی عوامل زیان آور محیط کار ،پیگیری در خصوص اندازه گیری آنها و ارائه اقدامات کنترلی (مخاطرات فیزیکی ،مخاطرات شیمیایی ،مخاطرات بیولوژیکی ،مخاطرات ارگونومیک ،روانی – اجتماعی و فاکتورهای سازمانی) .

9. نظارت بر نحوه اندازه گیری عوامل زیان آور بر اساس اهداف از پیش تعیین شده با توجه به اصول و شرایط اندازه گیری.

10. تهیه MSDS مواد شیمیایی مورد استفاده در بخش های مختلف و آموزش آنها به پرسنل در معرض .

11. برچسب گذاری مواد شیمیایی و نظارت بر طبقه بندی مناسب محلولهای شیمیایی.

12. نظارت بر تهیه و استفاده صحیح از وسایل حفاظت فردی متناسب با هر بخش بیمارستان و همچنین نصب پوسترهای آموزشی بهداشتی و حفاظتی در محیط کار .

13. تهیه پیش نویس دستورالعمل جهت انجام معاینات پرسنل (قبل از استخدام و دوره ای ) برای شغل های موجود و تهیه جدول آزمایشات اختصاصی به تفکیک نوع شغل و نظارت بر انجام معاینات پزشکی و تشکیل پرونده پرسنل.

14. اعلام موارد مشکوک بیماریهای حرفه ای به طریق مدیر بیمارستان و مراکز مربوطه.

15. تهیه دستورالعمل های ایمنی تجهیزات ،ساختمان ،تجهیزات حمل و نقل و..

16. ثبت آمار حوادث در بخش های مختلف بیمارستان ،پیگیری و ارائه راه حل جهت پیشگیری از موارد مشابه .

17. همکاری مستمر در سیستم مدیریت کیفیت ،حاکمیت بالینی ،اعتبار بخشی و سایر امور مربوطه.

 
 
آخرین بروز رسانی : 16 مرداد 1400