دستورکار و اهداف کمیته اورژانس­،­ تعیین تکلیف بیمارستانی:

1 بررسی علل اقامت بیش از اندازه بیماران در بخش های بستری بیمارستان

.2 بررسی علل عوارض بوجود آمده از اقامت بی دلیل بیماران

.3 برخورد با مواردی) دستوراقامت و بستری بیمار بدون توجیه علمی( که به طور مکرر توسط یک پزشک اعمال می گردد در حدود اختیارات بیمارستان

.4 اتخاذ رویکردهای مناسب به منظور کاهش طول اقامت بیماران در بیمارستان

.5 تعیین پروتکل های لازم به ازای هر رشته برای به حداقل رساندن مدت اقامت بیماران

.6 دقت ویژه به تخلیه اورژانس و تعیین تکلیف بیماران زیر 6 ساعت

آخرین بروز رسانی : 16 مرداد 1400