مسئول واحد: خانم ملکی
 مسیر دستیابی :طبقه همکف
 
وظایف واحد مدارک پزشکی ( مدیریت اطلاعات سلامت)

1- تحویل پرونده بیماران ( سرپایی ، بستری ) از واحد درآمد در زونکن تحویل پرونده با ذکر تاریخ تحویل

2- بازبینی کمی و کیفی پرونده ها از نظر تکمیل محتوای پرونده های پزشکی و رفع نقص پرونده

3- مرتب نمودن اوراق طبق استانداردهای تعیین شده

4- پوشه کردن پرونده ها و درج شماره پرونده برروی پوشه ها

5- انجام امور بایگانی پرونده ها براساس روش تعیین شده

6- پیگیری پرونده های خارج شده از واحد

7- تهیه لیست ها ،آمارها،گزارشات لازم در زمینه شغل مورد تصدی و ارائه آن به مسئول مافوق

8- رعایت اصول اخلاق حرفه ای و حفظ اصل محرمانگی اطلاعات پزشکی

9- شرکت در کلاس های آموزشی و جلسات عمومی مدیریت اطلاعات سلامت

10- پاسخگویی به درخواست های ارباب رجوع و مکاتبات

11- بازبینی پرونده های پزشکی بیماران

12- انجام سایر اموری که در حدود وظایف و مسئولیت های تعیین شده از جانب مسئول مافوق ارجاع می گردد.

کد گذاری

کدگذاری پرونده های پزشکی بیماران براساس طبقه بندی بین الملل کتاب International classificationofDisease صورت می گیرد.

ثبت اطلاعات مربوط به بیماری و اقدامات انجام شده در پرونده های منتخب جهت امور پژوهشی

رعایت اصول اخلاق حرفه ای و حفظ اصل محرمانگی اطلاعات پزشکی.

پاسخگویی به مکاتبات.

 
 
 
 
آخرین بروز رسانی : 16 مرداد 1400