تعداد کل نیروی انسانی بیمارستان شهید انصاری

 

 

 

 

درمانی  پیراپزشکی

اداری،مالی

نگهبان

خدمات
185 23 35

15

30

آخرین بروز رسانی : 16 مرداد 1400