معرفی واحد آموزش سلامت

نام مسئول:خانم  پناهی

سمت:سوپروایزر آموزش سلامت

تحصیلات: کارشناسی ارشد آموزش بهداشت 

تلفن داخلی:351

شرح وظایف:

1.انجام نیاز سنجی و تعیین الویتهای آموزش به بیمار

2.تهیه مطالب و رسانه های آموزشی

3.برگزاری جلسات آموزش انفرادی وگروهی

4.تهیه وتدوین برنامه عملیاتی بصورت سالیانه

5.شرکت در برنامه های مرتبط با آموزش بیمار با هماهنگی مدیر پرستاری

6.همکاری با سوپر وایزر بالینی وکنترل عفونت و آموزشی
 

اسامی رابطین آموزش سلامت بیمارستان شهید انصاری رودسر

 

خانم میرزا صالحی

بخش اورژانس

خانم شعبانخواه

بخش داخلی

خانم فرقانی

بخش CCU

خانم شیخ نصیری

بخش ICU

خانم خجسته

بخش جراحی

خانم زمانی

بخش اطفال

خانم نیک سیرت

بخش اتاق عمل

خانم صادق پور

بخش دیالیز

خانم رمضانیان

بخش مامایی

         
آخرین بروز رسانی : 16 مرداد 1400