تیم مدیریتی بیمارستان شهید انصاری
 
 
 
 

   نام و نام خانوادگی: آقای دکترآرش یوسفی

سمت: سرپرست بیمارستان
تحصیلات : پزشک عمومی
تلفن:01342625550
 
 
   
 
  
 
 
نام و نام خانوادگی : آقای محمد رمضانپور
سمت:  مدیریت بیمارستان
تحصیلات : کارشناسی ارشد مدیریت دولتی
تلفن:01342625550
 
Email:Ramezanpormohamad@yahoo.com
 

 

 
 
 
 
نام و نام خانوادگی :  خانم سکینه مهرزاد 
سمت :مدیر خدمات پرستاری
تحصیلات :کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی
تلفن: 01342627034
 
Email:s.mehrzad352@Gmail.com
 
آخرین بروز رسانی : 26 مرداد 1400