رادیولوژی  

مسئول فنی : آقای دکتر آل حبیب  

مسئول بخش:  خانم عبدالهی

شماره داخلی : 233 

شرح اقدامات بخش :

1/  سی تی اسکن اسپیرال 16 slice 

2/ رادیولوژی 1000MA  دیجیتال

3/  رادیولوژی 1000MA  آنالوگ

4/ سونوگرافی

5/ رادیوگرافی پرتابل

- انجام گرافی به صورت تخصصی و ساده مربوط به بخشها و بیماران سرپایی

-  انجام گرافی پرتابل مربوط بخشها ( بیماران غیر قابل انتقال ) 

 

 

 

 

 

 

 

آخرین بروز رسانی : 30 مرداد 1400