رئیس گروه داخلی : آقای دکتر بابازاده
سرپرستار بخش :خانم خوشنواز
تلفن داخلی: 348-349

موقعیت فیزیکی:طبقه همکف

بخش داخلی دارای 24 تخت بستری می باشد که شامل 6 اتاق و 1 اتاق ایزوله می باشد. در این بخش بیماران با انواع بیماریهای داخلی نظیر دیابت،انواع کم خونی ها ، بیماریهای غدد،بیماریهای ریوی مانند پنومونی ،برونشیت ،آسم ،سل ریوی ،بیماریهای گوارشی و کلیوی ،سکته مغزی ،ACS،بیماریهای اعصاب و روان و MSبستری می شود.
 
 
 
 
 
 
 
آخرین بروز رسانی : 16 مرداد 1400