رئیس بخش جراحی: آقای دکترقربان پور
سرپرستار بخش:خانم صوفی
 تلفن داخلی: 348-349
موقعیت فیزیکی: طبقه اول
پرسنل بخش: 13 کارشناس پرستاری-3نفر خدمات- 1نفر منشی
بخش جراحی واجد 6 ااتاق بیمار بوده که 1 اتاق آن ویژه بیماران نیازمند ایزوله می باشدو دارای 26 تخت بستری می باشد.
 پذیرش و بستری بیماران جهت انجام انواع جراحی شامل : ارتوپدی،جراحی عمومی:مانند کلسیستکتومی( درآوردن کیسه صفرا ) انواع هرنی و سایر موارد 
جراحی چشم :مانند آب مروارید به روش فیکو،آب سیاه،(گلوکوم) و سایر موارد
جراحی ارولوژی: مانند واریکوسل و سایر موارد 
 
                                                        

آخرین بروز رسانی : 16 مرداد 1400