مسئول واحد: خانم جعفری

 

محل دستیابی: طبقه همکف

 

 

شرح وظایف واحد ترخیص

1- صدور دستور ترخیص بیمار توسط پزشک و یا ترخیص بیمار با میل شخصی

2-سرپرستار،مسئول شیفت/ کنترل دستور ترخیص

3-کاربر سیستم HIS / کنترل و مقایسه پرونده کاغذی با پرونده الکترنیکی و رفع اشکالات موجود 

4- پرستار بخش / ثبت گزارش پرستاری

5-  منشی بخش/

1- 1- تحویل خلاصه پرونده و فرم آموزش به بیمار یا همراه و اخذ امضاء و اثر انگشت ایشان

2- 2-کنترل و تکمیل اوراق پرونده و اخذ تایید از سرپرستار در مورد کامل بودن پرونده

3- 3-تحویل پرونده به واحد رسیدگی و ترخیص

6- واحد رسیدگی و ترخیص ، واحد پذیرش / کنترل و تطابق پرونده الکترونیکی با پرونده کاغذی و در نهایت صدور صورتحساب و فیش بانکی و تحویل آن به همراه بیمار

7- بیمار ، همراه بیمار / پرداخت مبلغ درج شده در فیش بانکی به صندوق بیمارستان و تحویل فیش پرداختی به واحد ترخیص 

8- واحد ترخیص / صدور و تحویل برگه خروج به بیمار ( 3 برگی )

1- 1- برگه اول ضمیمه پرونده بیمار می شود.

2- 2-برگه دوم تحویل منشی بخش می شود.

3- 3-برگه سوم تحویل نگهبان مرکز می شود

9- بیمار / همراه بیمار 

ارائه برگه خروج به بخش و نگهبان مرکز

خروج بیمار از بیمارستان

آخرین بروز رسانی : 16 مرداد 1400