قابل توجه مصدومین حوادث ترافیکی
1- بیمارستانهای عمومی ،‌ تخصصی و مراکز درمانی دولتی و غیردولتی موظفند نسبت به پذیرش ، درمان فوری و بدون قید و شرط مصدومین حوادث رانندگی اعم از سرپائی و بستری اقدام نمایند.
مصدوم
در این دستورالعمل به فردی اطلاق می گردد که در اثر حوادث و سوانح رانندگی با وسایل نقلیه موتوری به خدمات تشخیصی و درمانی مرتبط با آسیب ایجاد شده نیاز پیدا می کند .
- کلیه بیمارستانها و مراکز درمانی دولتی و غیردولتی هنگام پذیرش و طی زمان بستری مصدومین مشمول این دستورالعمل ، حق دریافت هیچگونه وجهی ندارند .
- عدم پذیرش مصدومین مشمول این دستورالعمل توسط بیمارستانها یا مراکز درمانی و یا اجبار به پرداخت وجه هنگام پذیرش تخلف محسوب می شود.
- در صورتی که اولین بیمارستان یا مرکز درمانی که مصدوم به آن مراجعه می کند امکانات تخصصی برای درمان مصدوم را نداشته باشد بیمارستان موظف است ضمن پذیرش و انجام اقدامات اولیه نظیر احیاء و تثبیت نمودن شکستگی ها ، بیمار مصدوم را به بیمارستان یا مرکز درمانی دیگری که دارای امکانات مربوطه است معرفی و اخذ پذیرش نماید مراکز یاد شده موظف به پذیرش بیمار مصدوم می باشند .
- کلیه هزینه های مصدومین مشمول این دستورالعمل بر مبنای تعرفه های دولتی توسط وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی پرداخت خواهد شد .
- مصدومین مشمول این دستورالعمل برای استفاده از تسهیلات مربوطه تا هنگام ترخیص از بیمارستان اسناد مثبته دال بر وقوع تصادف را از مراجع ذیصلاح اخذ و به مرکز درمانی مربوطه ارائه نمایند .
مدارک مثبته :
به اسنادی اطلاق می گردد که دال بر تایید وقوع حادثه ترافیکی منجر به مصدومیت باشند و حداقل شامل یکی از موارد ذیل می باشد :
1- کروکی
2- گزارش مراجع انتظامی یا احکام و مکاتبات قضایی
3- گزارش اورژانس 115

- با توجه به عدم تعهد سازمانهای بیمه گر پایه در خصوص هزینه های بیماران تصادفی در چارچوب این دستورالعمل ، استفاده از دفترچه بیمه درمانی این گروه از بیماران مجاز نمی باشد .
- بدیهی است حق الزحمه های مربوط به خدمات ارائه شده به بیماران تصادفی ، مشمولK2 هیات علمی تمام وقت جغرافیایی و تعرفه ترجیحی مناطق محروم و 3000 تخت نمونه و در صورت طی مراحل قانونی خواهد بود .
 

آخرین بروز رسانی : 16 مرداد 1400