معرفی واحد بهبود کیفیت و اعتباربخشی بیمارستان

نام واحد: دفتر بهبود کیفیت و اعتباربخشی

مسئول واحد: خانم ابراهیمی  

شماره تماس: 277

معرفی واحد:

واحد بهبود کیفیت بیمارستان با ابلاغ برنامه اعتبار بخشی بیمارستان از سوی وزارت متبوع در سال 91 ، شروع به کار نمود. این واحد علاوه بر استقرار و اجرای سنجه های بهبود کیفیت هماهنگی کلیه فعالیت های اعتبار بخشی در بیمارستان را نیز بر عهده دارد. هم چنین با توجه به اینکه در برنامه اعتبار بخشی واحدهایی به نام حقوق گیرندگان خدمت و مدیریت و رهبری و ایمنی بیمار به بخش های موجود در بیمارستان اضافه گردیده بود . لذا این واحد علاوه بر وظایف فوق پیگیری و هماهنگی مرتبط با واحدهای فوق الذکر را نیز بر عهده دارد .

این واحد در ابتدای بخش جراحی واقع در طبقه دوم بیمارستان واقع شده است. در حال حاضر طرحهای اعتباربخشی آموزشی و درمانی در این واحد درحال اجرا می‌باشد.

تعریف شغل:

مسئول بهبود کیفیت و استانداردسازی وظیفه طرح ریزی، برنامه ریزی و اجرای فعالیت های بهبود کیفیت با تأکید بر استقرار و تداوم استانداردهای سازمان استاندارد بین المللی را در واحدهای مختلف مدیریت های درمان و مراکز تابعه بر عهده دارد و آن ها را تحت کنترل ونظارت قرار می دهد.

شرح وظایف و مسئولیت ها:

· تدوین برنامه استراتژیک بیمارستان با هدایت تیم مدیریت اجرایی بیمارستان

· تعیین و نشر بیانیه رسالت بیمارستان در سطح واحدهای مختلف بیمارستان

· تدوین برنامه عملیاتی سالیانه، پیشبرد، هماهنگ و یکپارچه‌سازی برنامه‌های بهبود کیفیت، ارتقای ایمنی بیمار در راستای الگوی اعتباربخشی

· تدوین برنامه بهبود کیفیت فراگیر بیمارستان در موضوعات بالینی و غیر‌بالینی (مدیریت، امور مالی، خدمات پزشکی، خدمات پرستاری، خدمات عمومی و پشتیبانی و خدمات پاراکلینیک(

· هماهنگی و یکپارچه‌سازی فعالیت‌های بهبود کیفیت در بیمارستان

· پایش مستمر برنامه بهبود کیفیت، داده ها، اقدامات و مداخلات مدیریتی از طریق تحلیل شاخص‌ها

· تدوین فرآیندهای بیمارستان منطبق بر اصول بهبود کیفیت

· تدوین شاخص‌های مهم عملکردی اختصاصی، قابل اندازه‌گیری، قابل دستیابی و زمان‌دار جهت فرآیندهای مختلف بیمارستان

· تهیه گزارش سالیانه برنامه بهبود کیفیت بیمارستان

· تصویب و ابلاغ و بازنگری خط مشی و روش‌های اجرایی و دستورالعمل‌های واحدهای مختلف بیمارستان

· نظارت بر روند و اجرای خط مشی و روش‌های بیمارستان

· پیگیری و هماهنگی پیاده‌سازی استانداردهای اعتباربخشی در واحدهای مختلف بیمارستان

· ایجاد نظام گزارش‌دهی خطاهای پزشکی و غیرپزشکی در بیمارستان

· هماهنگی و یکپارچه‌سازی فعالیت‌های بهبود کیفیت در کل بیمارستان

· نظارت مستمر بر تشکیل و اجرای مصوبات سایر کمیته‌های بیمارستانی

· پیگیری موارد ارجاعی از واحد بهبود کیفیت بیمارستان

· انجام سایر امور طبق دستور مقام مافوق

· بررسی و تحلیل شرایط موجود و پیشنهاد راهکارهای علمی و عملی به منظور رفع کاستی‌ها و نارسایی‌های سیستم

· جمع‌آوری اطلاعات مربوط به نیازهای کلی بیمارستان از نظر ساختمان، لوازم و تجهیزات و نیاز به تعمیرات اساسی و یا بازسازی و تهیه گزارش‌های مربوط به آن جهت ارائه به مسئولان

· مشارکت در ممیزی داخلی بیمارستان در راستای استانداردهای مختلف

· تهیه گزارش ممیزی و پیگیری اقدامات اصلاحی

· نظارت بر تحلیل شاخص‌ها و برنامه‌های عملیاتی

· نظارت بر کلیه امور اعتباربخشی بخش‌ها

· تشکیل کمیته‌های بیمارستانی مطابق با کتابچه کمیته‌­های بیمارستانی و پیگیری مصوبات

· رضایت‌سنجی از تمامی پرسنل مرکز هر ۶ ماه یک‌بار

آخرین بروز رسانی : 16 مرداد 1400