برنامه بازدید آموزشی ومدیریتی ( walk round ) و میدانی ایمنی بیمارستان شهید انصاری رودسر  سال 1400

ساعت 11.30 روزچهارشنبه

نام بخش

شش ماهه اول

شش ماهه دوم

داخلی

 1400/02/01

 1400/09/24

اورژانس

1400/02/15 

 1400/08/21

جراحی

1400/02/29 

1400/07/21 

تالاسمی

1400/03/12

1400/12/03

دیالیز

 1400/03/12

1400/12/07 

آی سی یو

 1400/03/26

1400/08/19 

سی سی یو

1400/04/09

1400/10/22 

اطاق عمل

1400/04/16 

1400/08/05 

مامایی

1400/04/29

 1400/07/07

اطفال

 1400/05/13

1400/09/10 

آزمایشگاه

1400/05/26

1400/11/06 

رادیولوژی

1400/06/10 

1400/10/08 

درمانگاه

1400/06/24 

-----

داروخانه

-----

1400/11/20 

 

واحدآموزش وایمنی-  بیمارستان شهید انصاری رودسر

آخرین بروز رسانی : 16 مرداد 1400