مسئول فنی بخش : آقای دکتر صادقی

سرپرستار بخش : خانم بابایی

تلفن داخلی:205

بخش اورژانس بیمارستان شهید انصاری رودسر متشکل از 11 اتاق و تعداد 18 تخت فعال ، یک تخت CPR و یک تخت پانسمان و یک تخت اتاق عمل سرپایی است.

اورژانس سرپایی نیز دارای 4 تخت جهت تزریقات و 4تخت جهت بستری بیمار می باشد.که شامل 11 تخت بزرگسال ، یک تخت عفونی و 2 تخت اطفال است.

بخش اورژانس این مرکز واجد 4 مانیتور Bedsideو دو مانیتور پرتابل و یک دستگاه ساکشن پرتابل و 13 دستگاه ساکشن سانترال،  می باشد. و به طور شبانه روزی پذیرای کلیه بیماران به صورت سرپایی و بستری می باشد. واحد تریاژ در ابتدای بخش جهت اولویت بندی بیماران واقع شده است. کلیه خدمات شامل ویزیت بیماران ،تزریقات ، سرم تراپی ،پانسمان ،سونداژ،بخیه و آتل گیری در اورژانس سرپایی انجام می پذیرد.

در اتاق تریاژ، بیماران گلوکومتری ،پالس اکسی متری و کنترل فشار خون وتعیین تکلیف نمودن بیمار انجام شده و بعد توسط پزشک اورژانس ویزیت و پس از ویزیت به یکی از بخش های بستری یا سرپایی ارجاع داده می شود. و پس از بستری بیمار انجام اقدامات اولیه درمانی شامل آزمایشات،سونوگرافی، CTscan، گرافیها ، MRI و ویزیت متخصصین مقیم و آنکال و با توجه به شرایط بیماربستری در سایر بخشها و یا اعزام به سایر مراکزمعین دیگر اقدامات ضروری انجام می گردد.

به طور متوسط آمار ماهانه مراجعین به اورژانس سرپایی حدود 5018 نفر و اورژانس بستری 1300نفر می باشدکه از این تعداد حدود 260مورد در سایر بخشهای بالینی بیمارستان بستری می شوند.

 
 
 
آخرین بروز رسانی : 16 مرداد 1400