اعضای تیم  ایمنی بیمار

 

ریاست بیمارستان (مسئول ایمنی)

 

مدیریت بیمارستان

 

مدیرخدمات پرستاری

مسئول مرکز بیماریهای غیرواگیر

 

کارشناس بهبود کیفیت

 

کارشناس مدیریت خطر

کارشناس هماهنگ کننده ایمنی بیمار

 

سوپروایزر آموزشی

سوپروایزرآموزش سلامت

 

کارشناس کنترل عفونت

کارشناس بهداشت محیط

 

کارشناس تجهیزات پزشکی

مسئول فنی داروخانه

 

مسئول تاسیسات

مسئول حراست

 

واحد ایمنی بیمارستان

 

آخرین بروز رسانی : 16 مرداد 1400