مسئول فنی بخش: خانم دکتر فرهمند

سرپرستار بخش: خانم فریدونی

موقعیت فیزیکی : طبقه همکف

تلفن داخلی: 286

   

بخش اطفال واجد 3 اتاق بیمار و 1 اتاق استراحت مادران بوده که 2 اتاق آن ویژه بیماران نیازمندایزوله ،2 اتاق نیز مخصوص نوزادان می باشد .

در این بخش کودکان و نوزادان با بیماریهای ریوی مانند : پنومونی،آسم،برونشیت،برونشیولیت ، بیماریهای گوارشی،کلیوی ، بیماریهای عصبی نظیر

تشنج ، تشنج ناشی از تب و زردی نوزادان و بستری شده و خدمات مراقبتی و درمانی به آنها ارائه می گردد.
 
 
                                                            
 
 
 
آخرین بروز رسانی : 16 مرداد 1400