دبیر کمیته تریاژ: رباب بابایی- مسئول اورژانس

تلفن داخلی: 205

دستورکار و اهداف کمیته تریاژ:

1-هماهنگی و بسترسازی مناسب برای اجرای تریاژ بیمارستانی

2-پیش بینی فضای فیزیکی وتجهیزات مناسب برای اجرای تریاژ و پیگیری جهت آماده سازی آن

3-تعیین پرستاران مناسب جهت به کار گیری در تریاژ
4-هماهنگی جهت انجام آموزش پرستاران تریاژ
5-معرفی سامانه تریاژ به سایر پرسنل مرتبط بر حسب نیاز
6-نظارت بر نحوه ی ثبت اطلاعات توسط پرستار تریاژ و مشخص کردن فرم تریاژ مناسب
-
7- تعیین نحوه ی ثبت اطلاعات توسط پرستار تریاژ
-
8- هماهنگی ونظارت کامل بر نحوه ی اجرای تریاژ از طریق ارزیابی منظم
9- تشکیل جلسات ماهانه کار گروه تریاژ و ارائه ی گزارش عملکرد حداقل هر سه ماه به کار گروه تریاژ دانشگاه مربوطه
10- بررسی موارد خاص وموانع اجرای تریاژ وارائه راه کار با هماهنگی کار گروه تریاژ دانشگاه
11 -نظارت بر اجرای دقیق و همه جانبه ضوابط استاندارد «امداد رسانی، درمان و بازتوانی بیماران حوادث و سوانح و فوریتهای پزشکی» در بیمارستان مربوطه

12-نظارت بر اجرای دقیق کلیه ضوابط و دستورالعمل های مربوط به حوادث و سوانح فوریتها مانند سوختگی ها، حوادث غیر مترقبه، مسمومیتها، حوادث شیمیایی، طب رزمی و امثالهم در حدود مشارکت فعال و مؤثر و همه جانبه بیمارستان در این قبیل موارد

13-تقویت عملکرد بیمارستان در رابطه با سوانح و فوریتهای پزشکی

14-برنامه ریزی جهت حفظ آمادگی دائمی بیمارستان جهت مشارکت فعال و مؤثر و همه جانبه در موارد وقوع حوادث غیر مترقبه

15-تجهیز بیمارستان و واحدها و بخشهای مربوط به حوادث و سوانح بر اساس ضوابط اعلام شده و در حد اعلای آمادگی مستمر برای مشارکت فعال و مؤثر و همه جانبه در این امور

16-اجرای دستورالعمل راه اندازی تریاژ بیمارستانی

17-اجرای دستورالعمل جهت زیرساخت های نرم افزاری و سخت افزاری )فضای فیزیکی، تجهیزات، کارکنان ، مستندسازی، تأمین امنیت، ارتباطات و ...(

18-هماهنگی و نظارت بر اجرای مرحله به مرحله استقرار تریاژ در مراکزبیمارستان از طریق بازدیدهای میدانی واخذ گزارش کار

19-استقرار و الحاق تریاژ و ملزومات آن به اجزای اعتباربخشی


آخرین بروز رسانی : 16 مرداد 1400