مسئول واحد: خانم ملکی

مسیر دستیابی : طبقه همکف

شرح وظایف پذیرش

پذیرش صحیح بیماران بستری - سرپایی در اورژانس

ثبت دقیق اطلاعات هویتی و شناسایی بیماران در زمان پذیرش در فرمهاو برنامه HISبر اساس مدارک شناسایی معتبر شامل : شناسنامه- دفترچه بیمه و......

راهنمایی بیماران جهت به همراه داشتن مدارک مورد نیاز و انجام اقدامات پاراکلینیک قبل از بستری شدن.

اخذ رضایت نامه های مورد نیاز از بیماران یا سرپرست قانونی آنها.

ارتباط مداوم و مستمر با بخش ها جهت اطلاع از آخرین وضعیت تخت های موجود

ارتباط و هماهنگی با مسئول مدارک پزشکی در خصوص آخرین دستورالعملهای صادر شده جهت تشکیل پرونده و بستری بیمار

ارتباط با امور مالی جهت اطلاع از انواع بیمه های طرف قرارداد

رعایت اصول اخلاق حرفه ای

انجام کلیه فعالیتهای مرتبط تحت نظارت مسئول واحد

 
 
 
 
 
آخرین بروز رسانی : 16 مرداد 1400