دبیر کمیته پایش و سنجش کیفیت: خانم ابراهیمی - مسئول بهبود کیفیت و ایمنی بیمار

تلفن داخلی 277:
دستور کار و اهداف کمیته پایش و سنجش کیفیت:

اهداف کمیته :

· بهبود عملکرد کلیه فرآیند های بیمارستانی اعم از اصلی ، مدیریتی و پشتیبانی با استفاده از نتایج حاصله از ارزیابی های درونی و بیرونی سازمان های بالادستی و شخص ثالث

· افزایش رضایتمندی مشتریان بیرونی ( بیماران، همراهان ) و داخلی ( کارکنان اعم از پزشکان، پرستاران ، اداری مالی و .. )

· پایش میزان پیشرفت برنامه های عملیاتی و بهبود کیفیت بیمارستان در راستای اجرای استاندارد های ایمنی بیمار و اعتباربخشی ملی

شرح وظایف کمیته :

1-هماهنگی و یکپارچه سازی فعالیت های بهبود کیفیت در کل بیمارستان

2- ارائه فهرست اولویتها و شاخص های بهبود کیفیت در کل بیمارستان به تیم مدیریت ارشد

3- بازنگری و تحلیل داده های جمع آوری شده با مشارکت صاحبان فرآیند

4- ارائه گزارش اطلاعات، نتایج تحلیل ها و مداخلات به مدیران و کارکنان

5- آموزش مباحث مربوط به بهبود کیفیت به کلیه کارکنان بیمارستان شامل آموزشهای مفهومی و کاربردی در زمینه بهبود کیفیت

6- پایش و ارزشیابی برنامه بهبود کیفیت کل بیمارستان

7- نظارت مستمر بر تشکیل و اجرای مصوبات سایر کمیته های بیمارستانی

8- تعیین شرح وظایف ومسئولیتهای داخلی به تفکیک پرسنل

9- حذف مقامها و پستهای زائد سازمانی

10- بررسی لازم جهت پذیرش متناسب همراه با ترخیص به موقع بیماران

11- تسریع در بستری بیماران اورژانسی

12- کنترل و نظارت در خرید تجهیزات پزشکی و غیر پزشکی

13 - تعریف انجام فعالیت ها طی یک فرآیند تعیین شده

14- جلوگیری از اتلاف منابع در قسمتهای مختلف بیمارستان

15- نظارت درتنظیم برنامه ، حضور وفعالیت تمام کارکنان بیمارستان

آخرین بروز رسانی : 16 مرداد 1400